Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Хайх
Төрөл
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд

Бидний дунд байдаг ийм өгөөмөр, хайр халамжтай, эрэлхэг зоригтой үлгэр жишээ хүмүүсийг олж илрүүлэн, хүмүүст тэдний үлгэр дуурайллыг дагах урам зориг өгөх зорилгоор Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай хэд хэдэн төрлийн шагналыг бий болгосон юм.Үүнд дараах шагналууд багтана:* Дэлхийн Гэрэлт Манлайллын Шагнал, * Дэлхийн Гэрэлт Нигүүлсэхүйн Шагнал, * Дэлхийн Гэрэлт Баатар Шагнал * Дэлхийн Гэрэлт Шударга Үнэний Шагнал * Байгаль Орчны Гэрэлт Манлай Хамгаалагч Шагнал * Дэлхийн Гэрэлт Оюун Ухааны Шагнал * Дэлхийн Гэрэлт Зохион Бүтээгч Шагнал гэх мэт...!

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Эринс Фарм – Амьтан-хүмүүсийн Мөнхийн Хайрт Гэр

14:06

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Эринс Фарм – Амьтан-хүмүүсийн Мөнхийн Хайрт Гэр

Суприм Мастер Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Эринс Фарм-д 10,000 ам.долларын хувь нэмрийг эрхэм үйлд нь хайрын тусламж болгон маш их хайр, чин сэтгэлийн талархал, мөн танд болон халамжилж буй эрхэм амьтан хүмүүст нь сайхныг ерөөн илгээлээ. Бурхан таныг болон ажилчдыг нь Диваажингийн үлэмж хайранд хэдэн мянга дахин шагнах болтугай.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2022-01-19   133 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2022-01-19

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Олон Улсын Амьтан Хамгаалагчид – Эерэг Өөрчлөлтөд Манлайлах нь

21:00

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Олон Улсын Амьтан Хамгаалагчид – Эерэг Өөрчлөлтөд Манлайлах нь

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 20,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийн хамт Олон Улсын Амьтан Хамгаалагчдад магтаал ба талархлын хамт энэрэл нигүүлсэл хийгээд амьтдын амийг аврах үйлд нь зориулан гардуулан илгээж байна. Та нар хийгээд оролцсон бүхэн нь мөнхөд Диваажингийн гэрлээр хамгаалагдах болтугай!”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2022-01-12   210 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2022-01-12

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Хөндийг аврах зорилгын итгэл найдвар - Орон гэргүй хүмүүсийн бяцхан гэр ба том найдвар

15:09

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Хөндийг аврах зорилгын итгэл найдвар - Орон гэргүй хүмүүсийн бяцхан гэр ба том найдвар

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг “Хөндийг аврах зорилгын итгэл найдвар”-т талархалтайяа гардуулж 10,000 ам. долларыг даруухнаар та бүхний халамжит үйлсэд зориулж байна. Лос Анжелосын хотын захиргаанд танай ажилд тусалсанд нь онцгой талархал дэвшүүлж байна. Оролцсон бүхнийг болон амьдралыг нь өөрчилсөн бүхнийг тань Диваажин адислах болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2022-01-05   213 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2022-01-05

Гэрэлт Дэлхийн Энэрэнгүй Үйлстэн Шагнал: Вүүдфилд Амьтны Асрах Төв

14:59

Гэрэлт Дэлхийн Энэрэнгүй Үйлстэн Шагнал: Вүүдфилд Амьтны Асрах Төв

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Вүүдфилд Амьтны Асрах Газарт Гэрэлт Дэлхийн Энэрэнгүй Үйлстэн Шагналыг гардуулахын зэрэгцээ Бурханы Өршөөл дор олон олон талархал, олон олон хайрын хамт халамжит үйлсийг нь даруухнаар дэмжин 15,000 ам доллар илгээв. Таныг болон танай хайр татам орчин суугчдыг Бурхан элбэг дэлбэгээр адислаг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-12-29   310 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-12-29

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: ДЕФЕР – Хэрэг болсон Хүмүүст Хайр Халамжийг Өгөх нь

14:54

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: ДЕФЕР – Хэрэг болсон Хүмүүст Хайр Халамжийг Өгөх нь

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг ДЕФЕР-т 10,000 ам.долларын даруу дэмжлэгийн хамт үнэгүй сантехникийн үйлчилгээгээр хангаж буйд нь талархал хийгээд маш их хайрын хамт илгээн гардуулав. Диваажин таныг болон багийг тань ивээн хамгаалах болтугай.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-12-22   231 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-12-22

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Алехандро Аяала Поланко (веган) – Веган ухамсарыг дээшлүүлэх нь

13:28

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Алехандро Аяала Поланко (веган) – Веган ухамсарыг дээшлүүлэх нь

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай “Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Алехандро Аяала Поланкод хайраар гардуулан санаачилга зориулалтайгаар веганизмыг сурталчлах үйлсэд нь нэмж 10,000 ам. долларыг илгээе.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-12-17   258 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-12-17

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Аника Берен – Амьтан-хүмүүсийн Эрхийг Нэйтив Трийсийн хамт Дэмжихүй

13:37

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Аника Берен – Амьтан-хүмүүсийн Эрхийг Нэйтив Трийсийн хамт Дэмжихүй

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Аника Беренд 10,000 ам.долларын хайрын хувь нэмрийг энэхүү эрхэм үйлд нь талархал хайрын хамт гардуулан илгээв. Та Диваажингийн гэрэл ба хамгааллаар үргэлж ивээгдэх болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-12-08   285 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-12-08

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүслэл Шагналын Эзэн: Ле Ван Дин – Амь Аврагч Даруу Механикч

15:25

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүслэл Шагналын Эзэн: Ле Ван Дин – Амь Аврагч Даруу Механикч

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Сэтгэл хөдлөн Ле Ван Дин-д Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг гардуулж, энэрэнгүй үйл хэрэгт нь хайрын хувь нэмэр болгон 10,000 ам.долларын дэмжлэгийг өгөөмөр халамжит сүнсэнд нь бүхий л хайр, талархал, дээд мэндчилгээний хамт илгээв. Та болон оролцон бүхэн нь мөнхөд Диваажингийн энгэрт хамгаалагдаж, ивээгдэх болтугай” Дараа нь, Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай “Диваажингийн Өршөөл дор том тэврэлт хайрын хамт асрамжийн газарт 15,000 ам.долларын ахин өөр бэлгийг” зохицуулсан билээ.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-12-01   351 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-12-01

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Эр Зоригт Кэйдэн Томсон – Сайн Үйлийн төлөө Алхахуй

15:04

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Эр Зоригт Кэйдэн Томсон – Сайн Үйлийн төлөө Алхахуй

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Кэйдэн Томсонд гардуулж мөн 10,000 ам.долларыг баатарлаг, том сэтгэлт үйлд нь дэмжлэг болгон том тэврэлт, маш их хайр магтаалын хамт илгээв. Бурхан таныг үргэлж ивээг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-11-24   625 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-11-24

Гэрэлт дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Доктор Амир Халил – Тэмцлийн Бүсүүдээс Амьтан-хүмүүсийг хамгаалах нь

18:34

Гэрэлт дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Доктор Амир Халил – Тэмцлийн Бүсүүдээс Амьтан-хүмүүсийг хамгаалах нь

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Нулимс дуслуулан Доктор Амир Халилд Гэрэлт Дэлхийн Нигүүслэл Шагналыг гардуулж 20,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийг Дөрвөн Савар Олон Улсын Байгууллагад зориулан илгээлээ. Бурхан танд болон оролцсон бүхэнд амьдралынх нь туршид хайр ба адислалаар ивээг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-11-20   320 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-11-20

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Пийнатс Эрүүл Мэндийн Төв – Энэрэл Нигүүлслээр Анагаах нь

14:34

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Пийнатс Эрүүл Мэндийн Төв – Энэрэл Нигүүлслээр Анагаах нь

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Пийнатс Эрүүл Мэндийн Төвд гардуулж мөн 10,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийг амьтдыг хамгаалж, хүүхдүүдийг эмчлэх нигүүлсэнгүй үйлийг нь дэмжин бүхий л бишрэл, хайр, талархлын хамт илгээлээ. Бурхан та бүхнийг үргэлж үлэмж ихээр ивээж байг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-11-13   626 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-11-13

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ле Ван Ха (веган) – Алтан Зүрхт Амь Биеэ Үл Хайрлах Эмч

13:51

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ле Ван Ха (веган) – Алтан Зүрхт Амь Биеэ Үл Хайрлах Эмч

Хайрт Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай, “талархал бүхий нулимстайгаар” Ноён Ле Ван Ха-д Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг гардуулж “нэмэлт 50,000 ам.долларыг эрхэм үйлийг нь дэмжин Диваажингийн өршөөл дор илгээв Буддагийн хайрын тэврэлт таны сүнс болон таны халамжилдаг бүхнийг мөнхийн хайр ба адислалаар дэвшүүлэх болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-10-27   689 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-10-27

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэнгүй Үйлстэн Шагналын Эзэн: Фиорелла Миглиоре (веган) - Хайрын Илгээлт

14:22

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэнгүй Үйлстэн Шагналын Эзэн: Фиорелла Миглиоре (веган) - Хайрын Илгээлт

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай “Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэнгүй Үйлстэн Шагналыг Фиорелла Миглиоред бүхий л хайр хүндэтгэл, болон цаашдын амжилтынх нь төлөө хамгаас сайхан ерөөлийн хамт талархалтайгаар гардуулав. Диваажин таныг болон таны хайртай бүхнийг үүрд адисалж, хамгаалах болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-10-20   446 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-10-20

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Аялам Ориан (веган) – Веган Дэлхийн зүг Хөдөлгөөнийг Бий болгож байна

14:47

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Аялам Ориан (веган) – Веган Дэлхийн зүг Хөдөлгөөнийг Бий болгож байна

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Аялам Орианд Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Бидний Дэлхий Тэднийх ч Мөн хэмээх эрхэм байгууллагад нь хайрын бэлэг болгон 10,000 ам.долларын хамт гардуулж байна. Маш их хайр, магтаал, амжилтад нь хүсэх залбирлын хамт Бурханы өршөөл дор.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-10-13   523 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-10-13

Гэрэлт Дэлхийн Халамж Шагналтнууд: Сайхан Сэтгэлт Үйлс Вомбатуудад Хайрын Орныг Бүтээж байна, 2-ын 2-р хэсэг

14:33

Гэрэлт Дэлхийн Халамж Шагналтнууд: Сайхан Сэтгэлт Үйлс Вомбатуудад Хайрын Орныг Бүтээж байна, 2-ын 2-р хэсэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Вомбат Аврах ба Нүхний Унтамхай Вомбат Асрах Газарт Гэрэлт Дэлхийн Халамж Шагналыг тус бүр 15,000 ам.долларын хамт чин сэтгэлийн хайр, магтаал ба талархлын хамт гардуулав. Оролцсон бүхэн нь мөнхөд Бурханы ивээлээр адислагдаг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-29   664 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-29

Гэрэлт Дэлхийн Халамж Шагналтнууд: Сайхан Сэтгэлт Үйлс Вомбатуудад Хайрын Орныг Бүтээж байна, 2-ын 1-р хэсэг

13:45

Гэрэлт Дэлхийн Халамж Шагналтнууд: Сайхан Сэтгэлт Үйлс Вомбатуудад Хайрын Орныг Бүтээж байна, 2-ын 1-р хэсэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Вомбат Аврах ба Нүхний Унтамхай Вомбат Асрах Газарт Гэрэлт Дэлхийн Халамж Шагналыг тус бүр 15,000 ам.долларын хамт чин сэтгэлийн хайр, магтаал ба талархлын хамт гардуулав. Оролцсон бүхэн нь мөнхөд Бурханы ивээлээр адислагдаг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-22   449 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-22

Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагнал: Хүндэт Шүүгч Элена Либератори, 2-ын 2-р хэсэг

14:09

Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагнал: Хүндэт Шүүгч Элена Либератори, 2-ын 2-р хэсэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагналыг Хүндэт Шүүгч Элена Либераторид дээд хүндэтгэл, магтаал, талархлын хамт Бурханы ивээл дор гардуулав. Мөн, Сентр фор Грэйт Эйпст халамжит үйлд нь 15,000 ам.долларын хувь нэмрийг өгчээ. Амьтан найзуудынхаа шударга ёсыг хүндэтгэн, хадгалж үлдэхэд оролцсон бүхэн мөнхөд Бурханаар хамгаалагдах болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-15   417 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-15

Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагнал: Хүндэт Шүүгч Элена Либератори, 2-ын 1

16:05

Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагнал: Хүндэт Шүүгч Элена Либератори, 2-ын 1

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагналыг Хүндэт Шүүгч Элена Либератори-д дээд хүндэтгэл, талархал, магтаалын хамт Бурханы өршөөл дор гардууллаа. Мөн, Центр фор Грэйт Эйпс-т, халамжит үйл хэргийг нь дэмжин 15,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийг илгээв. Шударга ёсыг таних, амьтан найзуудаа хамгаалахад оролцсон бүхэн нь Бурханаар үүрд хамгаалагдан байх болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-08   353 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-08

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Доктор Мунжед Ал Мудерис – Ортопедикийн Хувьсалч ба Хүний Эрхийн Идэвхтэн

15:26

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Доктор Мунжед Ал Мудерис – Ортопедикийн Хувьсалч ба Хүний Эрхийн Идэвхтэн

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Доктор Ал Мудерист Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 20,000 ам.долларын даруу дэмжлэгийн бэлгийг халамжид нь буй дүрвэгсдийн байгууллагад (хэрэв зөвшөөрвөл) гардуулан илгээлээ. Ур чадварт гараараа салангид төхөөрөмж хийж маш олон аз жаргалын бэлгийг өгч, хоргодох газар хайгч, дүрвэгсдийн талаар дэлхийд илүү их сэхээрэл авчирч буйд баярлалаа. Аллах таныг үргэлж үлэмж ихээр адислах болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-01   389 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-01

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Прожект Посткард

13:37

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Прожект Посткард

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Прожект Посткард-д Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 10,000 ам.долларын эрхэм үйлд нь хайрын хувь нэмэр болгон Цагаачлалын Эдийн Засгийн Хүмүүнлэгийн Байгууллагад онцгойлон талархаж дээд хүндлэл, талархал, магтаалын хамт, Диваажингийн үлэмж их хайран дор гардуулж байна.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-25   761 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-25
Дараах хуудас руу
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал